Política de Privacidade do sitio web adngalego.com

IMPORTANTE: Aquí explicámoslle que datos persoais recompilamos dos usuarios e como os utilizamos. Por favor lea detidamente estes termos antes de facilitar os seus datos persoais nesta web.

Algúns principios que debe coñecer respecto a a súa privacidade

Nunca solicitamos información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarlle os servizos que nos requira.

‏Nunca compartimos información persoal dos nosos usuarios con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou en caso que conte coa súa autorización expresa.

‏Nunca utilizamos os seus datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.

‏É preciso advertir que esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan encher algún formulario de calquera dos seus formularios de contacto onde se soliciten datos de carácter persoal.


Regulacións legais ás que se acolle esta web

José Santiago García Rey (https://www.adngalego.com) adecuou esta web ás esixencias de:

‏A Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD)

‏O Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD.

‏O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD)

‏A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI). ‏

‏A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que nos envíe a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da web e subscritores”. Para o tratamento de datos dos nosos usuarios, implementamos todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.


Principios que se aplican á súa información persoal

No tratamento dos seus datos persoais, aplícanse os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

‏Principio de licitud, lealdade e transparencia: Sempre imos requirir o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos que lle informaremos previamente con absoluta transparencia.

‏Principio de minimización de datos: Só imos solicitar datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que son requiridos.

‏Principio de limitación do prazo de conservación: os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informarémoslle do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periodicamente revisaremos as nosas listas e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.

‏Principio de integridade e confidencialidade: Os seus datos trataránse de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e garántese confidencialidade. Debe saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.‏


Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos en https://www.adngalego.com son procedentes de:

 • ‏Formularios de contacto
 • ‏Formularios de subscrición‏
 • Formularios de solicitude de información de produtos ou servizos‏


Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en https://www.adngalego.com tratamos datos persoais que nos concernen, ou non.

‏As persoas interesadas teñen dereito a:

 • ‏Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado‏
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión
 • ‏Solicitar a limitación do seu tratamento‏
 • Opoñerse ao tratamento‏
 • Solicitar a portabilidad dos datos‏

Os interesados poderán acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos.

https://www.adngalego.com deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Como interesado, ten dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que nos facilitara e nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

 • ‏O tratamento estea baseado no consentimento.
 • ‏Os datos fosen facilitados pola persoa interesada.‏
 • O tratamento efectúese por medios automatizados. ‏

Ao exercer o seu dereito á portabilidad dos datos, terá dereito a que os datos persoais se transmítan directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible. Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lle concernen infrinxe o regulamento.


Con que finalidade trato os seus datos persoais?

Cando un usuario se conécta coa nosa web por exemplo para solicitar información de servizos e/ou produtos, mandar un correo ao titular, ou subscribirse, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable José Santiago García Rey (https://www.adngalego.com). Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a súa dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitarnos esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por https://www.adngalego.com, só como se describe nel e na presente Política de Privacidade. En https://www.adngalego.com existen diferentes sistemas de captura de información persoal e tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios): Formulario de contacto para a solicitude de información das nosas promocións: Solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, E-mail, Teléfono, para responder os requirimentos dos usuarios de https://www.adngalego.com. Por exemplo, podemos utilizar eses datos para responder á súa solicitude de información de servizos, produtos ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída na web, os servizos que se prestan a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos na web, así como calquera outras consultas que poida ter en relación aos nosos servizos e/o produtos.


Existen outras finalidades pola que tratamos os seus datos persoais:

‏Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

‏Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece esta web. Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas cookies, propias e de terceiros, que se descargan no computador do usuario cando navega nesta web.

‏Para xestionar as redes sociais. https://www.adngalego.com pode ter presenza en redes sociais. O tratamento dos datos que leve a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais de https://www.adngalego.com, rexerase por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente polo usuario de https://www.adngalego.com. Tratará os seus datos coas finalidades de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos de https://www.adngalego.com. Así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso utilizaremos os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual. ‏

De acordo ao establecido no regulamento xeral de protección de datos europeo (RGPD) 2016/679, José Santiago García Rey (https://www.adngalego.com) con domicilio en Lugar de Barrosa, 51, 36979 Sanxenxo, Pontevedra, será responsable do tratamento dos datos correspondentes a Usuarios da web e subscritores. https://www.adngalego.es, non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar o usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento aos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.


Lexitimación para o tratamento dos seus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento. Para contactar nesta web requírese o consentimento con esta política de privacidade. A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.


Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son datos identificativos. Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.


Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Ata que non se solicite a súa supresión polo interesado.


A que destinatarios se comunicaran os seus datos?

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, https://www.adngalego.com, comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade:

Google Analytics: un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”), utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar a https://www.adngalego.com a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso de https://www.adngalego.com (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.


Navegación

Ao navegar por https://www.adngalego.com pódense recoller datos non identificables, que poden incluír, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados aos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Esta web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

‏ Google analytics: Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios ao redor do sitio e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto.


Secreto e seguridade dos datos

https://www.adngalego.com comprométese no uso e tratamento dos datos incluídos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo a finalidade do mesmo, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

https://www.adngalego.com non pode garantir a absoluta seguridade da rede Internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros. Con respecto á confidencialidade do procesamento, https://www.adngalego.com asegurarase de que calquera persoa que estea autorizada por https://www.adngalego.com para procesar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obrigación apropiada de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal). Cando se presente algún incidente de seguridade, ao darse conta https://www.adngalego.com, deberá notificalo ao Cliente e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal como se coñeza ou cando o Cliente o solicite razoablemente.


Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, é vostede o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remita a https://www.adngalego.com exonerando a https://www.adngalego.com, de calquera responsabilidade respecto diso. Son os propios usuarios os que garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta nos formularios de contacto ou subscrición.


Aceptación e consentimento

Como Usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de https://www.adngalego.com, na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.


Revogabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo a https://www.adngalego.com nos termos establecidos nesta Política para o exercicio do dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.


Cambios na política de privacidade

Como responsable desta web José Santiago García Rey resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, anunciaremos nesta páxina os cambios introducidos coa suficiente antelación á súa posta en práctica.


Correos comerciais

De acordo coa LSSICE, https://www.adngalego.com non realiza prácticas de SPAM, polo que non enviamos correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir contestación ou boletíns, con independencia da información comercial puntualmente solicitada. Conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, https://www.adngalego.com comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.

© Copyright - ADN Galego 2023. Todolos dereitos reservados.