Termos e Condicións Xerais de acceso e uso do sitio web adngalego.com

Versión 1.0 vixente desde o 5 de Xuño de 2023


I.- INTRODUCIÓN E OBXECTO:

José Santiago García Rey con D.N.I 35233149R e con domicilio en Lugar de Barrosa, 51, 36979 Sanxenxo, Pontevedra, (en diante o “Autor”), é propietaria dun sitio web na internet (en diante, o sitio web), a través do cal pon determinada información ao dispor dos seus usuarios. O sitio web é accesible desde o dominio ou dirección da internet https://www.adngalego.com

A través de o sitio web, o Autor facilita aos seus usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos (en diante, os “Servizos”) postos ao dispor polo Autor ou por terceiros. Os presentes termos e condicións teñen por obxecto establecer e regular o acceso xeral ao sitio web, así como aos distintos contidos e servizos prestados polo Autor ou por terceiros desde e/ou a través do mesmo.

Tanto o acceso como a utilización xeral do sitio web atribúen a condición de usuario do mesmo (en diante, o “Usuario”), implicando necesariamente a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas nos termos e condicións xerais de acceso e uso do mesmo.

O Usuario queda expresamente apercibido e acepta que estas condicións poderán experimentar variacións no futuro a libre criterio do Autor e sen obrigación algunha de aviso previo pola súa banda. En consecuencia, será da soa responsabilidade do Usuario verificar os termos e condicións vixentes en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o sitio web.


II.- NIVEIS DE ACCESO E REXISTRO DE USUARIOS:

Con carácter xeral o acceso xeral a o sitio web é libre e non esixe o previo rexistro de Usuario. Con todo, o Autor poderá condicionar o acceso a determinadas áreas e a utilización dalgúns dos Servizos ao previo enchemento do correspondente formulario de rexistro de Usuario.

Así mesmo, o Autor poderá poñer ao dispor dos Usuarios determinados Servizos para cuxa utilización puidese requirir o enchemento de rexistros adicionais.

No seu caso, devandito rexistro efectuarase na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas condicións particulares que o regulen.

O Usuario garante a veracidade do conxunto dos datos de rexistro facilitados ao Autor e é responsable de mantelos completamente actualizados. En todo caso o Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause ao Autor ou a terceiros pola información que facilite.

O Autor resérvase o dereito de negar o alta no sitio web. Esta negativa non comportará dereito a indemnización a algunha.

Unha vez complétese satisfactoriamente o proceso de rexistro, o Autor dará de alta ao Usuario na súa base de datos de Usuarios rexistrados.

Unha conta será xerada co seu “nome de usuario” e “palabra chave de acceso” asociados para cada Usuario.


III.- OBRIGACIÓNS DO USUARIO:

Serán obrigacións do Usuario, sen detrimento de as que xurdan a partir do clausulado deste documento, as seguintes:

  • O Usuario virá obrigado a garantir a veracidade e exactitude dos datos de rexistro introducidos nos sistemas de información do Autor e levar a cabo cantas actualizacións dos mesmos fosen necesarias. En todo caso o Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause ao Autor ou a terceiros pola información que facilite.
  • Custodiar o “usuario” e a “palabra chave de acceso” facilitados polo Autor ao Usuario con dilixencia, impedindo o acceso de terceiras persoas non autorizados ás mesmos e por tanto asegurando a súa confidencialidade.
  • Notificar ao Autor con carácter inmediato calquera indicio da existencia dunha violación na seguridade do sitio web, de usos inapropiados ou prohibidos dos servizos prestados desde o mesmo, ou de fallos de seguridade de calquera índole.
  • Facer bo uso dos contidos, información e servizos prestados desde ou a través de o sitio web, conforme á lei, a boa fe e aos bos costumes xeralmente aceptadas, comprometéndose expresamente a:
  1. Absterse de realizar prácticas ou usos dos servizos con fins ilícitos, fraudulentos, lesivos de dereitos ou intereses do Autor ou de terceiros, infractores das normas contidas no presente contrato ou nas Condicións Particulares que no seu caso regulen calquera dos servizos prestados desde ou a través do sitio web.
  2. Absterse de realizar calquera tipo de acción que puidese inutilizar, sobrecargar ou danar sistemas, equipos ou servizos do sitio web ou accesibles directa ou indirectamente a través do sitio web.
  3. Respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Autor e de terceiros sobre os contidos, información e servizos prestados desde ou a través do sitio web, absténdose con carácter xeral de copiar, distribuír, reproducir ou comunicar en forma en forma algunha os mesmos a terceiros, de non mediar autorización expresa e por escrito do Autor ou dos titulares dos devanditos dereitos.


IV.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todo o software e os contidos de o sitio web, incluídos: textos, animacións, imaxes etc. así como as marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos mostrados, son propiedade do Autor ou de terceiros e están protexidos polas leis nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial.

Calquera uso alleo a o sitio web, incluída a reprodución, modificación, distribución, transmisión, reedición, arranxos ou representación de calquera elementos do mesmo está estritamente prohibido salvo consentimento expreso escrito do Autor.


V.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS:

O acceso a o sitio web non implica ningún tipo de garantía, que expresamente se rehúsa polo Autor, respecto a a calidade, veracidade, exactitude, licitud, actualidade ou vixencia, así como a utilidade ou adecuación a finalidade algunha de quen acceda a elas. Tanto o acceso a o sitio web como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos no mesmo ou que sexa accesible desde o mesmo, efectúase baixo a exclusiva responsabilidade do Usuario.

O Autor non responderá en ningún caso e en ningunha medida, nin por danos directos nin indirectos, nin por dano emerxente nin por lucro cesante, polos eventuais prexuízos derivados do uso da información e contidos do sitio web ou accesibles desde ou a través do mesmo.

O Autor non garante de ningún xeito a calidade, veracidade, exactitude, licitud, actualidade ou vixencia, así como a utilidade ou adecuación a finalidade algunha dos contidos que integran o sitio web. O Autor exclúe, con toda a extensión permitida pola Lei, calquera responsabilidade de calquera clase pola calidade, veracidade, exactitude, licitud, actualidade, vixencia ou utilidade/adecuación a finalidade algunha que o Usuario puidese atribuír aos contidos que integran o sitio web.

O sitio web poderá conter ligazóns a páxinas que, aínda dentro de o sitio web atópanse baixo responsabilidade de terceiros. Así mesmo o sitio web poderá conter ligazóns a páxinas externas en todo caso a o sitio web. En ambos os casos o Autor non pode controlar ou supervisar de ningún xeito devanditos contidos. O Autor exclúe, con toda a extensión permitida pola Lei, calquera responsabilidade de calquera clase, derivada da existencia ou posibilidade de acceso aos devanditos contidos.

Así mesmo, o Autor non será en ningún caso responsable, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, por produtos ou servizos prestados ou ofertados por outras persoas ou entidades, ou por contidos, informacións, comunicacións, opinións ou manifestacións de calquera tipo orixinados ou verteduras por terceiros e que resulten accesibles a través dos sitios web do Autor.

-Seguridade e Privacidade:

O Autor empregará razoablemente os medios ao seu alcance para prover de sistemas de seguridade que protexan de forma razoable os seus sistemas e os datos contidos nos mesmos contra ataques deliberados, software maligno etc.

Con todo, o Usuario entende e acepta os aspectos que comporta a prestación de servizos a través de Internet dado o carácter aberto, descentralizado e global desta rede de comunicacións.

Por este motivo o Autor NON garante a inexpugnabilidade dos seus sistemas de seguridade nin a privacidade da información aloxada nos mesmos. O Autor exclúe, con toda a extensión permitida pola Lei, calquera responsabilidade de calquera clase por fallos de seguridade no sitio web e as consecuencias que deles puidesen derivarse.

-Interrupcións e/ou Suspensión do Sistema:

Con carácter xeral os diferentes servizos estarán dispoñibles ininterrompidamente na internet. Con todo, o Usuario queda apercibido de que o Autor NON garante de ningún xeito esta continuidade debido á natureza do medio a través do que se prestan.

O Usuario entende e acepta os aspectos que comporta a prestación de servizos a través de Internet dado o carácter aberto, descentralizado e global da rede.

Así por exemplo, a título enunciativo non exhaustivo, a continuación recóllense algunhas das situacións que poden interromper temporalmente a prestación dos devanditos servizos:

Tarefas de mantemento nos servidores e/ou liñas de datos
Avarías nos servidores e/ou liñas de datos
Ataques deliberados contra a seguridade e integridade do sistema
Virus informáticos ou presenza de código maligno nas páxinas que conforman ou son accesibles desde o sitio web

O Autor exclúe, con toda a extensión permitida pola Lei, calquera responsabilidade de calquera clase derivada da interrupción temporal na dispoñibilidade do sitio web na rede Internet.

O Usuario queda apercibido de que o Autor poderá en calquera momento, ao seu só criterio e sen obrigación algunha de aviso previo, suspender con carácter definitivo a presenza do sitio web na rede Internet e por tanto dos servizos prestados desde ou a través do mesmo, sen prexuízo do que se dispuxen respecto diso nas correspondentes Condicións Particulares. O Autor queda eximido de calquera tipo de responsabilidade de calquera clase derivada das consecuencias que puidesen producirse pola suspensión definitiva na prestación dos devanditos servizos.


VI.- BAIXA VOLUNTARIA, EXCLUSIÓN DE O SITIO WEB E RESPONSABILIDADES

Calquera Usuario poderá solicitar a súa baixa, en calquera momento, como usuario do sitio web.

O Usuario responde do bo uso do sitio web. Calquera uso dos servizos en contrario por parte do Usuario, comportará a inmediata exclusión do sitio web con perda da súa condición de usuario rexistrado do mesmo, sen dereito a indemnización algunha e sen prexuízo das correspondentes accións legais a que por parte do Autor houber lugar.

A falsidade dos datos persoais e/ou profesionais facilitados polo Usuario durante o proceso de rexistro no sitio web ou en calquera dos servizos prestados desde ou a través do mesmo poderá comportar a inmediata exclusión do sitio web con perda da súa condición de usuario rexistrado do mesmo, sen dereito a indemnización algunha e sen prexuízo das correspondentes accións legais a que por parte do Autor ou de terceiros houber lugar.

Calquera tipo de acción por parte do usuario que puidese poñer en risco ou danar sistemas, equipos ou servizos accesibles directa ou indirectamente a través do sitio web, comportará a súa inmediata exclusión do sitio web con perda da súa condición de usuario rexistrado do mesmo, sen dereito a indemnización algunha e sen prexuízo das correspondentes accións legais a que por parte do Autor houber lugar.

Calquera tipo de acción por parte do usuario que vulnere os presentes termos e condicións, as Condicións Particulares que puidesen regular Servizos concretos, a Lei ou os bos costumes xeralmente aceptadas, comportará a súa inmediata exclusión de o sitio web con perda da súa condición de usuario rexistrado do mesmo, sen dereito a indemnización algunha e sen prexuízo das correspondentes accións legais a que por parte do Autor houber lugar.

O Usuario será o único responsable fronte a calquera reclamación, acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiras persoas tanto contra o propio Usuario como contra o Autor, baseada en usos dos servizos contrarios á lei, a moral, a boa fe e aos bos costumes xeralmente aceptadas.


VII.- NOTIFICACIÓNS:

Para os efectos de practicar as oportunas notificacións, o Autor designa como domicilio de contacto o especificado como propio no encabezamiento dos presentes termos e condicións.

O correo electrónico facilitado polo Usuario durante o proceso de rexistro en o sitio web, será o utilizado polo Autor a efectos de practicar notificacións ao Usuario.

O Usuario está obrigado a manter debidamente actualizados os datos que a efectos de notificacións referéncianse na presente cláusula.

Todas as Notificacións que efectúe o Autor ao Usuario consideraranse validamente efectuadas se se realizaron empregando os datos e a través dos medios anteriormente sinalados. O Autor non se responsabiliza de calquera prexuízo que puider producirse pola vulneración do Usuario da súa obrigación de mantemento actualizado dos seus datos de contacto.


VIII.- LEI APLICABLE E FORO:

Os presentes termos e condicións rexeranse e interpretarán en todos e cada un dos seus extremos pola Lei Española.

Tanto o Autor como o Usuario comprométense a tentar resolver de maneira amigable calquera desacordo que puidese xurdir no desenvolvemento das relacións mercantís que lles son propias.

Para a solución de cantas cuestións litixiosas puidesen derivarse do desenvolvemento das relacións mercantís que lles son propias, ambas as partes, con renuncia expresa ao seu foro ou ao que puidese corresponderlles, acordan someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Pontevedra.

© Copyright - ADN Galego 2023. Todolos dereitos reservados.